Basistechnieken

Zenkutsu dachi


Kokutsu dachi

Kiba dachi

Age uke

Soto uke

Uchi (ude) uke

Gedan barai

Shuto uke

Oi zuki

 

Gyaku zuki

Tetsui

Uraken

Mae geri

Mawashi geri

 Yoko geri kekomi

Yoko geri keage

Ushiro geri